میکروسرویس
آموزش

میکروسرویس Microservice چیست؟

میکروسرویس – Microservice – چیست؟ میکروسرویس‌ روشی به منظور تقسیم‌بندی کردن یک اپلیکیشن (نرم‌افزار) به بخش‌ها یا سرویس‌های کوچک، سبُک، مستقل از یکدیگر و قابل‌مدیریت است. به عبارت دیگر، میکروسرویس یک معماری توسعهٔ‌ نرم‌افزار به اصطلاح Distributed است. همان‌طور که در تصویر فوق مشاهده می‌شود، این نوع سرویس‌ها صرفاً به …